Bui Minh Phuc

Xin chào,
Đây là hang ổ của
một front-end developer
còn độc thân tại Sài Gòn.

Bùi Minh Phúc